Pápai Páriz Ferenc Alapítvány

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány bemutatása

A magyar államiság 1000-ik évfordulója alkalmából, saját kezdeményezésemre 2000 februárjában létrehoztam a Pápai Páriz Ferenc Alapítványt, Erdély hírneves orvostudósa emlékének megörökítésére. Az Alapítvány céljai között szerepel az a szándék, hogy segitséget nyújtsunk az orvosok, gyógyszerészek folyamatos szakmai továbbképzéséhez, továbbá, hogy évente díjazzuk az elismerés jeléül azokat az orvosokat, gyógyszerészeket akik kiváló szakmai és tudományos tevékenységet fejtettek ki.Ennek érdekében Pápai Páriz Ferenc Emlékérmet és kísérő oklevelet létesitettünk, melynek kiosztására (évente l-3 díj) az EME Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály éves tudományos ülésszakán kerül sor.

Az alapítvány további célja:

  • az orvosok folyamatos szakmai továbbképzése érdekében szimpoziumokat, konferenciákat szervez, valamint a továbbképző tanfolyamok szervezését is felvállalja,
  • egyéni pályázat alapján anyagi támogatást biztosít a külföldi tudományos üléseken dolgozattal szereplő szakemberek számára,
  • a lehetőségekhez mérten ösztöndíjat biztosít azon orvosok számára, akik külföldi intézményekben új orvosi eljárások elsajátítására vállalkoznak,
  • az egészségügyi ellátást javító karitatív tevékenységet támogatja.

A támogatás általában pályázati úton, vagy igényléssel nyerhető el. Az Alapítvány nyitott bármely, belföldi és külföldi, természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelekező szervezet pénzbeni vagy természetbeni támogatásával szemben.

Pápai Páriz Ferenc

(Dés, 1649 május 10. – Nagyenyed, 1716 szeptember 10.)

Gyulafehérvárott, Marosvásárhelyt és a nagyenyedi kollégiumban tanult. Kiváló előmenetelének elismeréseként 1672-ben külföldi egyetemekre küldték.

Járt Lipcsében, Odera-Frankfurtban, Heidelbetgben, hol bölcseleti doktorrá lett. Baselben orvosdoktori diplomát és a “baseli orvosi kar ülnöke” címet szerzett.

1675-ben visszatért hazájába, egy ideig orvosdoktorként tevékenykedett, Apaffy fejedelem udvari orvosául választotta. 1678-tól élete végéig a nagyenyedi kollégiumban a görög nyelv, bölcselet és természettudomány tanára. Pápai Páriz Ferenc rendkívül széleskörű irodalmi, nyelvészeti, történelmi és teológiai tevékenységet fejtett ki.

Hírét leginkább magyarnyelvű orvosi műve: a „PAX CORPORIS”, azaz az emberi testnek belső nyavalyáinak okairól, fészkeiről, s azoknak orvoslásának módjairól való tracta, melyet mind élő tudós tanítóinak szájokból, mind a régieknek tudós írásokból mind pedig a sok betegek körül való tapasztalásaiból summáson összeszedett és sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra, mennyire lehetett értelmesen, világosan magyar nyelven kiadott”.

Ez a műve 1690-ben jelent meg nyomtatásban Kolozsvárott. Páriz a bevezetésben a következőket írta: “Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak, s gazdasszonyoknak, és az igye fogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor keze ügyében értelmes orvos: kiváltképpen falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember”.